Canals de participació ciutadana

Els canals de participació ciutadana volen fomentar i facilitar l’exercici del dret a participar per iniciativa pròpia respecte els afers polítics locals.

Quins canals existeixen?

 • Demanda d’actuació concreta, que s’inicia amb la recollida d’assignatures.
 • Proposició de punts per tractar en l’ordre del dia dels plens: es traslladen a Alcaldia i aquesta les estudia i les deriva al Ple.
 • Intervenció oral al Ple
 • Consulta popular: crida des del consistori per tal que la ciutadania manifesti la seva opinió sobre una determinada actuació o política pública municipal. Es pot canalitzar per diferents vies. El resultat de la consulta no té caràcter vinculant per al govern municipal i pot servir per concretar millor la seva actuació per mitjà de la incorporació de les aportacions ciutadanes que consideri convenients.
 • Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) municipal: les peticions es deriven a la Junta de Govern Local.
 • Procés de debat públic: seqüència d’accions dirigides a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, per tal de recollir les seves opinions respecte d’una determinada actuació pública. Es pot promoure des del consistori, o bé mitjançant iniciativa ciutadana.
  • Fòrums
  • Grups de discussió
  • Tallers

Per tal de conèixer el funcionament i el procés de participació en cadascun dels canals, es poden consultar en línia tant les fitxes com la normativa en la seva integritat a través del Portal de Transparència.