Canals de participació ciutadana

Els canals de participació ciutadana volen fomentar i facilitar l’exercici del dret a participar per iniciativa pròpia respecte els afers polítics locals. Quins canals existeixen?

  • PARTICIPACIÓ AL PLE:

Presentació de mocions, precs i preguntes per part de les entitats als plens: es traslladen a Alcaldia i aquesta les estudia i les deriva al Ple. Per més informació sobre com fer propostes, es pot consultar el Reglament de participació als Plens aquí.

Intervenció oral al Ple: poden intervenir les entitats i associacions inscrites en el Registre municipal d’associacions a partir d’una persona representant. Per altra banda, la ciutadania present al Ple també pot fer una pregunta al final d’aquest que serà resposta per l’alcaldessa o el/la regidor/a interpel·lat/ada. Es pot consultar el procediment per poder participar als Plens municipal en aquest enllaç.


  • CONTACTE DIRECTE AMB ELS/LES REPRESENTANTS MUNICIPALS:

Bústia d’Alcaldia: es pot fer arribar directament a Alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l’Ajuntament perquè l’Alcaldia ho tingui en compte i es respongui al comentari, si així ho desitja. Es pot accedir a la sol·licitud aquí.

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal: es pot demanar cita perquè un càrrec electe o tècnic municipal us atengui. Es pot demanar emplenant aquesta sol·licitud.


  • PETICIONS I EXPRESSIÓ POPULAR:

Demanda d’actuació concreta, ha de ser de competència municipal i s’inicia amb la recollida de signatures.

Consulta popular: crida des del consistori per tal que la ciutadania manifesti la seva opinió sobre una determinada actuació o política pública municipal a través de diferents vies. El resultat de la consulta no té caràcter vinculant per al govern municipal i pot servir per concretar millor la seva actuació per mitjà de la incorporació de les aportacions ciutadanes que consideri convenients.

Procés de debat públic: seqüència d’accions dirigides a promoure el debat i el contrast d’arguments entre la ciutadania o entre aquesta i els responsables municipals, per tal de recollir les seves opinions respecte d’una determinada actuació pública. Es pot promoure des del consistori, o bé mitjançant iniciativa ciutadana a través de fòrums, grups de discussió i tallers.

Trobada ciutadana: trobada dels i les responsables municipals amb la ciutadania per donar informació sobre determinades activitats o programes d’actuació. S’inclouen a aquest canal de participació el “cafè amb l’alcaldessa” i les trobades dels regidors als barris.

Canals de votació: expressió de l’opinió de la ciutadania mitjançant vot sobre matèries de competència municipal. Es poden promoure tant per iniciativa municipal com per iniciativa ciutadana. Se’n poden consultar els detalls al Reglament de Participació vigent.


  • CONTACTE AMB L’ADMINISTRACIÓ:

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) municipal: les peticions es deriven a la Junta de Govern Local. Contacte: ajuntament@ajsolsona.cat i tel. 973 48 00 50.

Xarxes socials (Instagram, Twitter, Facebook, Telegram i YouTube) i l’adreça electrònica ajuntament@ajsolsona.cat .


Per tal de conèixer el funcionament i el procés de participació en cadascun dels canals, es poden consultar en línia tant les fitxes com la normativa en la seva integritat a través del Portal de Transparència. També es pot consultar el Reglament de Participació vigent aprovat el 2018.